Σχετικά με το έργο

Σας καλωσορίζουμε στο Ονειρεύομαι Σοφά

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χορηγία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης στην καθημερινή μας ζωή (προσωπική και επαγγελματική) και παράλληλα η ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης στη μαθητική κοινότητα της χώρας.

Περιγραφή του έργου

Το συνολικό πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση του προγράμματος είναι πιλοτική και απευθύνεται σε 120 μαθητές. Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι να διερευνηθεί η ανταπόκριση που θα έχει το πρόγραμμα εκπαίδευσης από τα σχολεία, τους μαθητές, τους συλλόγους γονέων, τους καθηγητές και εθελοντές προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις και να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία του προγράμματος. Η δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί εντός του 2018 αμέσως μετά την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος με τιθέμνο στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής 250 μαθητών.

Σκοπός

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας. Σκοπός της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας είναι η με κάθε νόμιμο μέσο ανάπτυξη και προβολή του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, η Ένωση επιδιώκει -μεταξύ άλλων - την ανάληψη εκπαιδευτικών και γενικότερα μορφωτικών δραστηριοτήτων στα θέματα της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση προκειμένου να συμβάλλει στην προώθηση προγράμματος που σκοπό θα έχει τον οικονομικό αλφαβητισμό των μαθητών και τη δυνατότητα των νέων να αναπτύξουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, δημιούργησε το ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΣΟΦΑ, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τους όρους της επιχειρηματικότητας, των κινδύνων, της πρόληψης και γενικότερα με το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Πώς αποκτώ πρόσβαση

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στην πιλοτική του εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις δια ζώσης εκπαιδευτικές συναντήσεις σε κάθε σχολείο. Στις συναντήσεις αυτές αναλύονται με βιωματικό τρόπο από εκπαιδευμένους εθελοντές - έμπειρα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς οι έννοιες των κινδύνων, της πρόληψης και των ενεργειών αντιμετώπισης των κινδύνων. Στη διευρυμένη εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται η συμμετοχή των μαθητών μέσω ειδικά σχεδιασμένης e-learning πλατφόρμας.